Tietosuojaseloste ja evästeet

Mainostoimisto Queens Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä
koskeva julkinen tietosuojaseloste, päivitetty viimeksi 26.5.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Mainostoimisto Queens Oy
  Osoite: Rautatienkatu 8, 15100 Lahti
  Puhelin: 045 125 1257
  Sähköposti:
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Kati Vehkakoski, puh. 045 123 9684,
 3. Rekisterin nimi
  Mainostoimisto Queens Oy:n asiakas- ja yhteistyö­­­kumppani­­rekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Käsittelemme ja tallennamme henkilö­tietoja ainoastaan­ asiakas- tai yhteis­työ­kumppani­suhteen ylläpitoon tai­ hallintaan, palveluidemme tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittä­miseen liittyen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen yhteys­henkilöiden tai muiden sidosryhmien henkilö­kohtaisia­­ tietoja, jos ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen­ yhteistyön kannalta. Evästeiden avulla saamme verkko­sivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödyn­nämme­ esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme.
  Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä­ sekä muista sidosryhmistä seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja tehtävä ja/tai asema yrityksessä
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Yrityksen osoite sekä postinumero ja -toimipaikka
  • Henkilön työpuhelinnumerot
  • Henkilön työsähköpostiosoite
 6. Rekisterin tietolähteet
  Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu­ asiakas­suhteeseen tai muuhun yhteyteen kanssamme. Keräämme tietoja pääasiassa sopimuksen­teon yhteydessä­­ tai kun henkilö ottaa yhteyttä verkko­sivuil­lamme olevan­­ sähköisen lomakkeen kautta. Tietoja voimme kerätä myös­ julkisista lähteistä.
 7. Tietojen luovutus
  Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle muuhun kuin­ asiakas- tai yhteistyö­­kumppani­­suhteen ylläpitoon ja projekti­hallintaan­ liittyen (esim. paino- tai muiden alihankinta­töiden­ tilauksen yhteydessä toimitamme asiakkaan laskutustiedot­ alihankkijalle). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen­ vuoksi osa tiedoista voi sijaita­ alihankki­joillamme, jotka­ noudattavat viestintäverkkojen suojauksessa tietoyhteis­­kuntakaarta­ ja Viestintä­viraston määräyksiä. Tietoja ei siirretä­­ Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika
  Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin­ asiakas- ja sidosryhmä­tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu­ käyttäjä­kohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
  Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaan­kuuluvalla­ tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin­ se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen­ henkilötietojen käsittely­tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjan­pitolain­ tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja­ voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa­ pitempään.
 2. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat­ tiedot henkilörekisteristä.
  Tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi henkilön on ilmoitettava­ itsestään tarpeelliset tiedot kuten esimerkiksi nimi ja osoite.
  Henkilö voi tehdä tarkastuspyynnön toimittamalla kirjallisen­ ja allekirjoitetun tarkastus­pyynnön osoitteeseen:
  Mainostoimisto Queens Oy
  Tietosuojavastaava / Kati Vehkakoski
  Rautatienkatu 8, 15100 Lahti
 3. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
  Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten,­ tarpeet­tomien tai vanhen­tuneiden tietojensa korjaamista tai­ poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterin­pitäjälle. Korjausvaatimuksen­ voi tehdä lähettämällä pyyntö tai lisäselvitys kirjallisesti ja allekirjoi­tettuna osoitteeseen
  Mainostoimisto Queens Oy
  Tietosuojavastaava / Kati Vehkakoski
  Rautatienkatu 8, 15100 Lahti
 4. Evästeet
  Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä­ evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä­ toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.
  Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida­ tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut­ lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta.
  Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen­ asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.
  Keräämme tietoa vain verkkosivuston analytiikkaa­ varten, jotta voimme tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdolli­simman­ hyvän käyttö­kokemuksen. Käyttämiämme palveluita­ ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google­ Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut kuten Instagram.